piątek, 7 listopada 2014

Od teorii barw do psychologii kolorów

Było o tym, jak ważny jest styl pisma w sztuce, reklamie, o symbolice...nie można pominąć symboliki barw. Warto wiedzieć jak bardzo niektóre kolory potęgują nasze wrażenia, oddziaływują na zmysły...jak czerwień...ust, paznokci, sukni podkreślającej kobiece kształty, czy Coca-Coli...

Kolory jak nic innego mogą dodawać energii lub studzić emocje. Także w reklamie. Fakty mówią same za siebie. Dla 65% klien­tów, kolor jest najważniejszym czyn­nikiem, pod­czas wyboru pro­duktu do codzi­en­nego użytku. To właśnie barwy mogą stać się najis­tot­niejszymi ele­men­tami pro­jektu, jeżeli nauczysz się nim właś­ci­wie posługi­wać. Przed­staw­iamy pełne kom­pendium wiedzy, na temat zas­tosowa­nia barw w praktyce.

Prawdziwe postrzeganie kolorów odbywa się w mózgu.

Psy­cholo­gia koloru nie zaj­muje się tym, w jaki sposób ksz­tał­towane są kolory, ale jaki mają one wpływ na człowieka. A tu naukowcy są zgodni — kolory w znaczący sposób wpły­wają na ludzki umysł. Odpowied­nio zaplanowana kolorystyka może nie tylko wpły­wać korzyst­nie na nas­trój, ale także znacznie zwięk­szyć przy­cią­ganie nowych klien­tów.

Oprócz wpły­wów emocjon­al­nych, kolory wywołują również reakcje fizy­czne. Udowod­niono, że przy czer­wonym oświ­etle­niu reakcje człowieka są o 12% szyb­sze niż nor­mal­nie. Poza tym ciepłe kolory są lep­sze w pozyski­wa­niu uwagi, niż kolory zimne. Naucz się posługi­wać jed­nym z najważniejszych skład­ników reklamy. To naprawdę prost­sze niż myślisz. Lekcja 1: Teo­ria barw.

Czy wiesz, że…

Inten­sy­wna czer­wień zwięk­sza ciśnie­nie krwi, pod­czas gdy kolor niebieski ma dzi­ałać uspoka­ja­jąco, jak udowod­niono na Amerykańskim uni­w­er­syte­cie Harvarda.

Koło kolorów, czyli krótkie wprowadzenie do teorii barw.

Kolory w spek­trum kolorów związane są z dwoma rodza­jami emocji: po jed­nej stronie zna­j­dują się ciepłe i mające cechy akty­wne takie kolory, jak: czer­wony, pomarańc­zowy i żółty, a po drugiej kolory mające bierne cechy niebieski, fio­le­towy i zielony.

Na tej pod­stawie opiera się koło kolorów (z ang. Color wheel), które jest pod­sta­wowym narzędziem do łączenia kolorów. Koło kolorów jest tak skon­struowane, że zestaw­ie­nie obo­jęt­nie których kolorów ze sobą, teo­re­ty­cznie zawsze daje dobry efekt.Koło kolorów Bouteta z 1708r. 7-kolorów i 12-kolorów.

Pier­wszy “wykres kołowy kolorów” został zapro­jek­towany przez Iza­aka New­tona w 1666r.

Kolory pod­sta­wowe

W mod­elu kolorów RYB (ang. red, yel­low, blue) bar­wami pod­sta­wowymi są czer­wony, żółty i niebieski. Trzy kolory wtórne (zielony, pomarańc­zowy i fio­le­towy) twor­zone są przez mieszanie się dwóch kolorów pod­sta­wowych.

Kole­jne sześć kolorów wyższych twor­zone są przez mieszanie się kolorów pry­marnych i wtórnych.

Zobaczmy jak niezwykle reagują kolory w różnym otoczeniu.

Duży pros­tokąt i wąska linia w tym samym kolorze, umieszc­zone na białym tle, będą się wydawały w rzeczy­wis­tości mieć inne odcie­nie. Kolor linii będzie wydawał się ciem­niejszy, niż pros­tokąta, ponieważ linię otacza więk­sze białe tło i wyt­warzany jest przez to więk­szy kontrast. Kiedy dwa odcie­nie tego samego koloru są przed­staw­ione ze sobą jakiejś relacji, ciemniejszy z nich będzie wydawał się jeszcze ciem­niejszy, niż jest w rzeczy­wis­tości, a jaśniejszy jeszcze jaśniejszy, np. różowa róża wyda się jaśniejsza na pur­purowym tle. Więk­sze przestrze­nie koloru mają wpływ na mniejsze. Jeśli małe żółte koło otoc­zone jest przez duży obszar czarnego koloru, kwadrat będzie wydawał się mniejszy niż taki sam kwadrat otoc­zony białym kolorem. Każdy kolor będzie wydawał się jaśniejszy wzglę­dem ciem­niejszego koloru i odwrotnie. Obrysowanie koloru za pomocą ciem­niejszego odcie­niu, uwydatni obe­j­mowany kolor, zapobiegając “rozprzestrzenianiu się” na pob­liskie miejsca. Z drugiej strony jaśniejszy obrys spowoduje, że kolor rozprzestrzeni się na sąsiadu­jące kolory i zre­dukuje “siłę” obrysowywanego koloru.

Znaczenie kolorów w marketingu i reklamie.

To, że różne kolory odgry­wają ważną rolę w mar­ketingu jest oczy­wiste. Każdy kolor ma wyjątkową zdol­ność do wpły­wa­nia na klien­tów i wywoły­wa­nia jakichś reakcji. Wszyscy zauważamy jak często jaskrawe kolory, takie jak czer­wony, są wyko­rzysty­wane na opakowa­ni­ach mate­ri­ałów pro­mo­cyjnych - ale co wiemy o resz­cie palety barw? Poznaj psychologię kolorów od praktycznej strony i wybierz właściwe barwy dla reklam swojej firmy.

Znaczenie koloru czer­wonego.

Czer­wony jest kolorem bardzo inten­sy­wnym emocjon­al­nie. Przenosi tek­sty oraz obrazy na plan pier­wszy. Powinien być uży­wany jako akcent sty­mu­lowa­nia ludzi do pod­ję­cia szy­bkiej decyzji. To kolor krwi, dlat­ego równie dobrze pod­kreśla emocje wojny, siły, zagroże­nia, deter­mi­nacji jak i pasji czy też prag­nienia miłości. Kolor czer­wony jest ide­alną barwą dla nagłówków typu: okazja, tylko teraz. W reklamie, czer­wień często przy­wołuje eroty­czne odczu­cia (czer­wone usta, czer­wone paznok­cie, czer­wona dziel­nica, kobi­eta w czer­wieni). Równie dobrze pod­kreśla też zagroże­nie (wysokie napię­cie, światła dro­gowe i znaki stop). Ten kolor jest też mocno połąc­zony z energią, dlat­ego też jest eksponowany przy pro­mocji napo­jów ener­getyzu­ją­cych, gier czy sportowych samochodów.

Jasna czer­wień– pod­kreśla radość, sek­su­al­ność, pasję, czułość oraz miłość.

Różowy – oznacza roman­ty­czność, miłość i przy­jaźń.

Ciemna czer­wień– jest połąc­zona z wig­orem, siłą woli, gniewem, przy­wództwem.

Brą­zowy – Sugeruje sta­bil­ność, pod­kreśla klasy­czny prestiż.

Kolor pomarańc­zowy.

Jest połącze­niem energii czer­wieni oraz pogod­ności koloru żółtego. Jest bar­wnym określe­niem nie tylko radości ale i fas­cy­nacji, jak i deter­mi­nacji. Kolor uwiel­biany szczegól­nie wśród ludzi młodych. Jako kolor cytru­sowy pomarańc­zowy doskonale sty­mu­luje apetyt. Dzięki temu w reklamie najlepiej speł­nia swoją funkcję pro­mu­jąc jedze­nie czy pro­dukty skierowane do młodzieży. Jekie jest znaczenie koloru pomarańczowego?

Ciemny pomarańc­zowy – odzwier­ciedla pode­jr­zli­wość, oszustwo.

Czer­wona pomarańcz – naw­iązuje do prag­nienia, przy­jem­ności, dom­i­nacji i agresji.

Złoty – wywołuje uczu­cie prestiżu, często pod­kreśla wysoką jakość.

Kolor żółty jest kolorem słońca. Ściśle połąc­zony z radoś­cią, szczęś­ciem, intelek­tem oraz energią. Uży­waj żółtego by wywoły­wać przy­jemne ciepłe uczu­cia. Możesz wybrać ten kolor do pro­mocji dziecię­cych pro­duk­tów lub dla ofert miłego spędza­nia wol­nego czasu. Na pewno jed­nak nie powinien być uży­wany przy pro­duk­tach prestiżowych. Mało kto zain­tere­sowany byłby żół­tym gar­ni­turem. Za to świet­nie nadaje się do pod­kreśle­nia bezpieczeństwa. Jasny żółty – jest połąc­zony z radoś­cią oraz świeżością.

Kolor zielony jest kolorem natury. Sym­bol­izuje wzrost, har­monię, świeżość oraz płod­ność. Zielony w prze­ci­wieńst­wie do czer­wonego określa bez­pieczeństwo. Wskazuje kierow­com wolną drogę. Zielonego w reklamie powinno się uży­wać pod­kreśla­jąc nieszkodli­wość (środ­ków medy­cznych) czy nat­u­ralne pochodze­nie (żywności). Jaki jest wpływ koloru zielonego na ludzi?

Ciemna zieleń – jest połąc­zona z chci­woś­cią, zaz­droś­cią ale także z ambic­jami.

Morska zieleń – jest emocjon­al­nym przekazem kojar­zonym z ochroną i dobrym zdrowiem.

Zieleń oli­wkowa – to trady­cyjna barwa pokoju.

Kolor niebieski to kolor nieba i morza. Jest bar­wnym syn­on­imem sta­bi­liza­cji. Sym­bol­izuje prawdę, lojal­ność, mądrość, wiarę oraz prawdę. Kolorem niebieskim najlepiej pro­mować pro­dukty lub usługi związane z wodą i czys­toś­cią (fil­try wodne, środki czys­tości, ryby) lub niebem i powi­etrzem (linie lot­nicze, warunki atmos­fer­yczne). Nie należy stosować koloru niebieskiego do celów mar­ketingowych związanych z żywnoś­cią, ponieważ kolor niebieski tłumi apetyt.

Jas­non­iebieski – jest połąc­zony ze zrozu­mie­niem, zdrowiem oraz miękkoś­cią.

Ciem­non­iebieski – reprezen­tuje wiedzę, moc i spójność.

Psychologia koloru czarnego.

Kojar­zony jest z mocą, ele­gancją, tajem­nic­zoś­cią ale także ze złem i śmier­cią. Czarny daje poczu­cie per­spek­tywy oraz głębi. Posi­ada też moc wyszczu­pla­jącą, niestety także czytel­ność. Czarny sym­bol­izuje także wysoki stan­dard, nie bez przy­czyny najwięcej luk­su­sowych aut sprzedaje się właśnie w kolorze czarnym. Przy prezen­tacji fotografii używa się czarnego lub szarego tła do uwy­puk­la­nia innych barw. Najwięk­szą agresy­wność oraz moc mają zestaw­ienia czarny – czer­wony i czarny — pomarańczowy.

Jak kolory wpływają na sprzedaż?

Poruszaliśmy już ten temat na łamach naszych stron o logo firmowym. (Przy okazji tworzenia logo firmy, przykładów logo firmy). Pra­cown­icy amerykańskiej firmy Kiss Met­rics, poszli o krok dalej. Twierdzą, że kolory, potrafią zmieniać zachowa­nia zakupowe. Łączą kolorystykę, z zachowaniem w następu­jący sposób:

wpływy kolorów są zależne od grupy docelowej odbior­ców. Zmieni­ają sie również z cza­sem. Trady­cje społecznoś­ciowe mają silny wpływ na pow­iąza­nia i sam odbiór koloru z wielu powodów, np. niebieski dla chłopca i różowy dla dziewczynki.

Mężczyźni kon­tra kobi­ety.

Nasze pref­er­encje w znacznej mierze uwarunk­owane są przez naszą płeć. Mężczyźni zwykle prefer­ują na przykład pomarańc­zowy ponad żół­ty, etc. Udowod­niono, iż kobi­ety dostrze­gają o wiele więcej kolorów niż mężczyźni; innymi słowy, pod­czas gdy mężczyźni uznają brzoskwin­iowy, turku­sowy i paw­iowy jedynie za pewne wyobraże­nia, przed­staw­icielki płci pięknej wiążą je z kolorami. Odrzuć także wszelkie uprzedzenia: jeśli twoimi odbior­cami są kobi­ety, nie koloruj całej strony na różowo. Choć niek­tóre kobi­ety mogą lubić ten kolor, inne po prostu go nienawidzą.

Starzy kon­tra młodzi.

Ludzie w różnym wieku inaczej reagują na konkretne kolory. Osoby starsze będą uznawały kolory spoko­jne i powś­ciągliwe (przy­jemne dla oka), za najbardziej atrak­cyjne. Młodzież doceni jaśniejsze i bardziej żywe barwy. Rozróżnij te kat­e­gorie wiekowe uży­wa­jąc odpowied­niej palety kolorów dla każdej z grup. To nat­u­ralny stan, biorąc pod uwagę fakt, że ludziom, z biegiem czasu, pog­a­rsza się wzrok. Doskonale prezen­tuje to wykres „Zmi­any w widze­niu a wiek” z prezen­tacji Roberta W. Bailey’a.

Postrzeganie kolorów w różnych krajach świata.

Pamię­taj o tym, jeśli adresa­tami two­jej strony inter­ne­towej są osoby, które w więk­szości stanowią odbiorcy niepochodzący z two­jego rodzin­nego kraju, lub też sama strona ma przy­cią­gać ludzi z określonego kraju, poświęć trochę czasu, by dowiedzieć się, jakie znacze­nie mają konkretne kolory. To dlatego wiedza na temat psychologii kolorów, może przyjmować różne odcienie.

W kul­turze zachodu biały jest sym­bolem niewin­ności i czys­tości, ale w Chi­nach, Japonii i Indi­ach związany jest z pechem i nieszczęściem. Kolor różowy, choć wysoko ceniony w Japonii, nie cieszy się pop­u­larnoś­cią w Indi­ach i kra­jach Europy Wschod­niej, gdzie uważany jest za stanow­czo „niemęski”. Fio­le­towy kojar­zony jest w kra­jach arab­s­kich z prosty­tucją (podob­nie jak czer­wony w kul­tur­ach Europy i Ameryki Północ­nej), a zgodnie z ogólnoświatową tendencją, łączony jest, z misty­cyzmem i wszelkimi wierzeni­ami sto­ją­cymi w opozy­cji do ide­ologii Islamu, Judaizmu i Chrześcijaństwa.

Zielony, jeżeli jest użyty na stronie pow­iązanej z insty­tuc­jami finan­sowymi ze Stanów Zjed­noc­zonych wywołuje w USA sko­jarzenia z „wszech­moc­nym dolarem”; natomiast w kra­jach, gdzie ban­knoty są w różnych kolorach, nie notuje się takich konotacji. Może to prowadzić do kom­plet­nego odwróce­nia znaczeń; doniosłość i powaga danego koloru może zostać zmieniona, a negaty­wne sko­jarzenia z nim związane ogranic­zone, lub nawet kom­plet­nie wye­lim­i­nowane (np. czer­wony nabiera mocy, kiedy łączy się go z białym). To, czy nowe i kreaty­wne połączenia kolorów będą akcep­towane w per­spek­ty­wie glob­al­nej, zależy wyłącznie od Tego jak dobrze prze­myślisz i dopa­su­jesz każdy krok w swoim projekcie.

Kolor w reklamie. Reklama w kolorze.

Niek­tóre kolory są lep­iej widoczne na więk­szą odległość, niż inne i cza­sami połącze­nie kolorów może mieć wpływ na widoczność (lub czytel­ności) na przykład wzoru opakowa­nia. W super­mar­ke­tach sztuczne oświ­etle­nie może mieć wpływ na postrze­ganie koloru na opakowa­niu i musi być brane pod uwagę przy pro­jek­towa­niu i testowa­niu.

Znaczenie stylu pisma, nie tylko koloru - w sztuce i reklamie

Od jakiegoś czasu interesuje mnie sztuka designu, tworzenia przekazów/informacji tak w ubiorze, jak i reklamie...nie tylko za pomocą obrazów, ale i odpowiedniej symboliki. Tym razem będzie o doborze odpowiedniego rodzaju/stylu pisma, co okazuje się niełatwą sztuką, jeśli chcemy ze swoim przekazem trafić idealnie...

Czcionka ma znaczenie - emocje i skojarzenia związane z czcionką


Autor: Brandfan


Wiele osób wie, że kolory mają siłę oddziaływania inną niż tylko estetyczną. Dużo mniej osób uświadamia sobie jednak fakt, że podobne znaczenia niesie ze sobą pismo, a właściwie jego kroje czyli czcionki.


Wiele osób wie, że kolory mają siłę oddziaływania inną niż tylko estetyczną. Czerwony kojarzy się z siłą, pomarańczowy z energią, niebieski z nowoczesnością, spokojem, czarny z elegancją ale i żałobą (tylko w naszym kręgu kulturowym; w Japonii kolorem żałoby jest biały). Dużo mniej osób uświadamia sobie jednak fakt, że podobne znaczenia niesie ze sobą pismo, a właściwie jego kroje czyli czcionki. Czcionka też może działać energicznie, uspokajająco, dostojnie, elegancko, dynamicznie itd. Takie działanie czcionki często wykorzystuje się, aby wywołać emocje u czytelnika nie tylko przez treść tekstu, ale też przez jego wygląd.

 

Podstawowe zasady:

- antykwa renesansowa symbolizuje dostojeństwo i działa uspokajająco (przykłady czcionek: Garamond, Galliard, Gentium, Liberation, Lucida Bright, Minion, Palatino),

- antykwa klasycystyczna niesie przejrzystość, szlachetność, dobry smak (Bookman, Didot, New Century Schoolbook, Walbaum),

- antykwa bezszeryfowa przekazuje rzeczowość, konkretność, konstruktywność, pewność (Arial, Century Gothic, Eurostile, Frutiger, Futura, Helvetica, Impact, Tahoma, Verdana, Trebuchet MS),

- czcionki oparte na piśmie odręcznym działają dynamicznie, fantazyjnie, często intymnie i osobiście, czasem też elegancko (Chopinscript, Comic Sans, FF Mister K, Zapfino)

- teksty pisane czcionką łamaną sprawiają wrażenie starych (Germanica, Old English, Old London, Schwabacher),

- mocne czcionki symbolizują dominację, siłę, ale też ociężałość, leniwość (Helvetica, Coolvetica, Frutiger, Impact),

- delikatne, lekkie czcionki kojarzą się z delikatnością, subtelnością, powściągliwością (Asenine, Capsuula, Castorgate, Rawengulk Sans, Resselle),

- kursywa, czyli pismo pochylone w prawo, wyraża dynamikę.

 

Wystarczy spojrzeć na poniższy obrazek z przykładami nazw firm, aby zobaczyć, że wartości firmy są przekazywane nie tylko przez nazwy czy slogany, ale też przez czcionkę użytą w logo firmy. Czy nazwy pisane innymi czcionkami kojarzą się z tym, czym dana firma się zajmuje?

nazwy firm

Warto więc czasem przemyślec użycie danej czcionki w konkretnym przypadku, przeanalizować skojarzenia i znaczenia, które czcionka ze sobą niesie. Informacje na stronie firmy Apple nie są pisane czcionką stylizowaną na egipskie hieroglify, a rzeźnicy na swoich szyldach nie używają eleganckiego pisma ręcznego. Tabloid „Fakt” w nagłówkach nie stosuje czcionek komiksowych, a jubilerzy unikają masywnych czcionek bezszeryfowych. Czcionka nie może nieść komunikatu sprzecznego z treścią tekstu nią napisanego.


Agencja Kreatywna MOVINGO

www.movingo.pl

Stworzymy dla Twojej firmy system identyfikacji wizualnej, wykreujemy nazwę z wolną domeną, przygotujemy profesjonalne teksty.  Zmieniamy wizerunki firm NA DOBRE!

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

sobota, 1 listopada 2014

Święto Zmarłych - cisza, żałoba...czy może radość?

Oczywiście będzie też o Święcie Zmarłych, ale nieco inaczej. Skłoniła mnie do tego krótka rozmowa... otóż uwielbiam we Wszystkich Świętych nocą spacerować po cmentarzu, alejkami między grobami rozświetlonymi blaskiem zniczy, fotografuję, modlę się, wspominam tych, którzy odeszli, zatrzymuję się przy zarośniętych, zapomnianych grobach, usypanych z ziemi, nieraz przez kogoś obcego udekorowanych jakimś zniczem lub sztucznym kwiatkiem... w tym roku było pusto, wyjątkowo pusto, nie wiem, czy to mecz, który miał być o 18.00 Bajernu z Borussią (żart, ale czemu nie...) czy po prostu stajemy się za wygodni i nawet dość ciepły jak na listopad wieczór nas nie zachęca do ruszenia się i odwiedzenia cmentarza wieczorem...co kiedyś należało niemal do tradycji. Jakkolwiek, żałujcie, bo widok i klimat zawsze jest tego wieczora na cmentarzach niepowtarzalny. Z dala od rewii i próżności świata. Jednak kogoś spotkałam i wymieniając się spostrzeżeniami o tym, jak zmienia się nasze podejście do tradycji, zwyczajów, kultury polskiej, usłyszałam jak to święto inaczej jest obchodzone w różnych krajach. Słyszałam o tym już nie raz, w końcu socjolog nie może być w tym względzie ignorantem, ale inaczej słyszeć, jak na skype rodzina dzieli się wrażeniami z 1-listopadowego pikniku na grobach bliskich, o jedzeniu, piciu, zabawie przy muzyce i radości ze spotkania z tymi, którzy odeszli z doczesnego świata... Warto nieco więcej o tym opowiedzieć, bo przecież w innych kulturach dzień 1 listopada to dzień radości, ciepła, dobroci, zabawy, spotkań przy grillu - wspominania tego najlepszego z życia najbliższych. Nieraz myślę, że chciałabym, żeby ktoś pamiętał mnie właśnie tak - co lubiłam, jak się śmiałam, czego słuchałam; "zachowując" te najfajniejsze wspomnienia z czyjegoś życia, ślad, który pozostaje w naszej pamięci - chyba mniej blaknie... jak dzieła sztuki, książki, utwory muzyczne, czy inne ślady ludzkiej twórczości/obecności powodują, iż o tych, którzy je stworzyli - pamiętamy.

Wesołe Święto Zmarłych


Autor: Urszula Arczewska


Ludzie na całym świecie w różny sposób obchodzą Święto Zmarłych. W naszej, polskiej tradycji, cmentarz 1-go listopada jest pełen smutku i zadumy. Nie wyobrażamy sobie nawet, że mogłoby być inaczej. A przecież w wielu krajach Dzień Zmarłych jest okazją do wesołości.    


 

Grill na cmentarzu na Filipinach

Na świeżo skoszonej trawie cmentarza na Filipinach ustawia się stoiska z pożywieniem i namioty. Słychać głośną muzykę i śpiewy. To święto jest uroczyście obchodzone i gromadzi licznie ludzi, którzy tu przyszli, by powspominać zmarłych, oddać im cześć, poczuć się bliżej nich. Jak każe zwyczaj kilka dni wcześniej czyści się groby, aby potem postawić na nich kwiaty i zapalić świeczki. Ten dzień jest spotkaniem żywych ze zmarłymi. Poprzez muzykę, śpiew i konsumpcją posiłków odczuwa się radość bycia z tymi, którzy kiedyś odeszli na zawsze. Święto przeciąga się do późnych godzin wieczornych, a nawet do nocy. Niektórzy śpią na cmentarzu w specjalnie w tym celu ustawionych namiotach

Meksykańskie Święto Zmarłych

Również w Meksyku Święto Zmarłych nie jest synonimem smutku, lecz stanowi wspomnienie o zmarłych. Meksykańczycy wierzą, że tego dnia trzeba być szczególnie ciepłym i dobrym, by dać jak najwięcej radości przychodzącym duszom bliskich. W okresie domingos grandes (wielkie tygodnie) od 18 do 30 października przeżywa się okres oczekiwania, przygotowuje się wiele posiłków, śpiewa się piosenki, Słychać nawet petardy. 30 października konstruuje się łuki z kwiatów na których wiesza się kukiełki wyobrażające zmarłą osobę e na ich dole umieszcza się wiele butelek likieru i papierosów. Odbywają się koncerty muzyki ulubionej przez zmarłego. W atmosferze wesołości i zabawy spożywa się posiłki na grobach. Osoby nieznajome przechodzące obok są zapraszane do wspólnej uczty. Mają one okazję wysłuchać najbardziej zabawnych epizodów z życia osoby zmarłej. 


Mauritius czci zmarłych

Mieszkańcy tej pięknej wyspy 1-go listopada świętują All Saint’s Day, zaś następnego dnia All Souls Day, jak każe tradycja rzymskokatolicka.  Ceremonia świąt jest radosna i kolorowa. Uporządkowane groby przyozdabia się kwiatami i innymi przedmiotami. Przygotowuje się potrawę, którą preferował za życia zmarły. Podaje się do niej szklankę rumu. Panuje atmosfera bliskości i ciepła. Powracają wspomnienia.

 

Boliwijskie spotkanie ze zmarłymi

Radosne świętowanie na cmentarzu spotykamy również w Boliwii. Kilka dni wcześniej kobiety krzątają się w kuchni i przygotowują wspaniałe słodycze, torty i inne smakowitości. Wierzy się, że tego dnia z zaświatów przychodzą zmarli i trzeba ich godnie przyjąć.

W przeddzień Wszystkich Świętych, dorośli i dzieci, zanoszą na cmentarz oferty, palą świece, piją likier z kukurydzy, dyskutują ze sobą i modlą się. Następnego dnia po mszy chodzą od domu do domu, by odwiedzić krewnych. Gości częstuje się kurczakiem lub potrawą z wołowiny, którym towarzyszą ziemniaki. Oczywiście, nie brakuje słodkości. Cóż, tego dnia trzeba sią po prostu cieszyś  i wspominać bliskich i znajomych, których żywot ziemski się skończył


Urszula Arczewska

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

10 programów komputerowych, dzięki którym zaoszczędzisz nie tylko w pracy

Mimo, że dziś 1 listopada i wszyscy oczekują nawet w "sztuce" - refleksji, przemijania, wspomnień, ja napiszę coś z zupełnie innej beczki. Dla mnie był to jeden z niewielu dni wolnych, a od jakiegoś czasu w ogóle dających szansę na napisanie czegoś innego niż to, co muszę w ramach relacji, recenzji, zajawek, wywiadów dziennikarskich (pominę coś, co uwielbiam pisać i na co zawsze mam czas)... Ostatnio z racji kolejnych studiów, jakie podjęłam w kierunku designu, grafiki, trochę takiego dziennikarstwa multimedialnego, zderzyłam się z problemem dotyczącym programów graficznych. Okazuje się, że zdobycie dobrych programów i nie zapłacenie za nie fortuny jest sporą sztuką. Dlatego polecam poniższy artykuł...tym, którzy chcą być na czasie, rozwijać się wykorzystując swoje zdolności artystyczne, smak, styl, pomysł, talent czy malarski, graficzny, fotograficzny, czy inny z szerokiej gamy twórczości - na programach graficznych i nie tylko, na pewno pomoże w sensie technicznym i...finansowym.

10 programów, dzięki którym zaoszczędzisz...


Autor: Piotr Rawski


Każdy pracownik biurowy posiada na swoim komputerze podstawowe oprogramowanie, umożliwiające wykonywanie jego codziennych zadań. Firmy zazwyczaj sporo za nie płacą - a wcale nie muszą. Na rynku istnieją bowiem świetne, darmowe zamienniki znanych programów, których zastosowanie może przynieść przedsiębiorstwu niemałe oszczędności.


10 darmowych odpowiedników komercyjnych programów, z których korzystasz w swojej firmie

 

1. OpenOffice.org - zamiast Microsoft Office (http://www.openoffice.org/pl/)

OpenOffice.org, a właściwie Apache Open Office (bo pod takim szyldem jest obecnie rozwijany) - to darmowy pakiet biurowy, który z powodzeniem może stanowić alternatywę dla popularnego Microsoft Office. W jego skład wchodzą: edytor tekstu Writer (odpowiednik MS Worda), arkusz kalkulacyjny Calc (odpowiednik MS Excela), narzędzie do tworzenia prezentacji multimedialnych Impress (odpowiednik MS PowerPointa), aplikacja do tworzenia diagramów Draw (alternatywa MS Visio), baza danych Base (odpowiednik MS Access) oraz Math - kreator funkcji matematycznych. Poszczególne aplikacje obsługują nie tylko własne formaty plików, ale również formaty swojego komercyjnego konkurenta - MS Office, dzięki czemu można z nich korzystać nawet wtedy, gdy kontrahenci firmy stosują pakiet Microsoftu.

2. Gimp - zamiast Photoshopa czy Corela (http://www.gimp.org/)

Zazwyczaj w firmie programu graficznego potrzeba jedynie do bardzo prostych zastosowań - np. do zaprojektowania grafiki reklamowej czy drobnej obróbki zdjęć z jakiejś konferencji. Nie wiedzieć dlaczego, mimo to przedsiębiorcy często sięgają po drogie kombajny graficzne, jak Adobe Photoshop czy Corel Draw. Jednak nawet jeśli potrzebujesz edytora graficznego do bardzo specjalistycznych zastosowań, spróbuj darmowego Gimpa. Program wyposażony jest w popularne narzędzia i filtry do edycji grafik, obsługuje warstwy i wiele formatów plików.

3. 7zip - zamiast WinZipa czy WinRara (http://7-zip.org.pl/)

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że popularne archiwizatory plików WinZip i WinRar nie są aplikacjami darmowymi. Po okresie testowym co prawda nie dezaktywują się, jednak korzystanie z nich jest już wówczas nielegalne (aż do uiszczenia opłaty). Zamiast nich warto skorzystać z zupełnie darmowego kompresora - 7zip, który obsługuje wszystkie popularne formaty archiwów (w tym oczywiście .zip oraz .rar).

4. Comodo Antivirus - zamiast komercyjnego pakietu antywirusowego (http://antivirus.comodo.com/)

Comodo Antivirus jest jednym z najlepszych darmowych programów antywirusowych dla firm. I choć nie może pochwalić się równie skuteczną ochroną, jak najpopularniejsze komercyjne rozwiązania, prezentuje ona bardzo dobry poziom. Narzędzie zapewnia ochronę rezydentalną, na żądanie oraz skaner mailowy.

5. Mozilla Thunderbird - zamiast Microsoft Outlook (http://www.mozilla.org/pl/thunderbird/)

Klientów poczty elektronicznej jest na rynku wiele - Thunderbird firmy Mozilla jest natomiast jednym z najlepszych spośród nich. A do tego darmowym. Thunderbird jest wyposażony we wszystkie najważniejsze funkcje programu pocztowego, a jedną z jego największych zalet jest szeroka dostępność wielu dodatków rozszerzających standardowe możliwości programu.

6. PDFill and Image Writer / Tools - zamiast Adobe Acrobat (http://www.pdfill.com/)

Adobe Acrobat umożliwia edycję dokumentów PDF. Zwykle jednak nie potrzebujemy edycji treści dokumentu, a jego obróbkę - np. wycięcie kilku stron, obrócenie dokumentu, czy wypełnienie formularza. Między innymi takie możliwości daje darmowy zestaw narzędzi PDFill and Image Writer / Tools, pozwalający ponadto na wydruk materiału bezpośrednio do pliku PDF.

7. yED - zamiast Microsoft Visio (http://www.yworks.com/en/products_yed_about.html)

W firmie często pojawia się potrzeba naszkicowania diagramu, schematu, odwzorowania jakiegoś procesu. Najczęściej wykorzystuje się do tego celu jeden z programów pakietu MS Office - Visio. Znacznie lepszym narzędziem, co istotne - darmowym, jest yED. Wyposażony w całą masę kształtów i połączeń, pozwala na wyrysowanie m.in. procesów biznesowych (BPML), a także diagramów UML.

8. Gantt Project - zamiast Microsoft Project (http://www.ganttproject.biz/)

Na komputerze każdego kierownika czy managera projektu obowiązkowo musi znaleźć się dobry program do harmonogramowania. Zazwyczaj jest to MS Project, jednak do tworzenia i zarządzania harmonogramem projektu, bazując na jego kamieniach milowych i dostępności zasobów, świetnie nadaje się również darmowy Gantt Project. Program dostępny jest w języku polskim i umożliwia łatwe eksportowanie harmonogramu do plików różnego formatu.

9. Free Commander - zamiast Total Commander (http://www.freecommander.com/pl/)

Niektórzy nie wyobrażają sobie pracy ze standardowym managerem plików Windows - szczególnie w najnowszej wersji popularnych "okienek". Wśród alternatywnych rozwiązań, od wielu lat prym wiedzie Total Commander (dawny Windows Commander). Niestety, jego komercyjne wykorzystywanie wymaga opłaty. Świetnie może go zastąpić jednak darmowy Free Commander oferujący podobną funkcjonalność.

10. Ubuntu - zamiast Windows (http://ubuntu.pl/)

Większość aplikacji wymienionych wyżej działa zarówno pod dyktando systemu operacyjnego Windows, jak i Linux. Szukając oszczędności w firmie, warto więc, przynajmniej na części komputerów (tych pracowników, którzy będą w stanie przystosować się do nowego środowiska) zainstalować darmowy system Ubuntu, charakteryzujący się stabilnością działania, atrakcyjnym wyglądem oraz prostą obsługą.


InformatykaWFirmie.pl - Sprawdź jak zwiększyć efektywność Twojej firmy dzięki informatyce!

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.